پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق c (4386)

2-7- سن مجموعه افیولیتی فاریاب52فصل سوم: مطالعات پتروگرافی3-1- مقدمه543-2- سنگ‌های اولترامافیک مجموعه افیولیتی فاریاب553-3- موقعیت و مختصات نقاط نمونهبرداری در مجموعه افیولیتی فاریاب563-4- پتروگرافی واحدهای سنگی بخش شمالی573-4-1- دونیت573-4-2- اولیوین کلینوپیروکسنیت643-4-3- ورلیت703-4-4- کرومیتیت733-5- پتروگرافی واحدهای Read more…

By 92, ago