پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (4376)

1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………111-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………111-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….121-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق c (4378)

2-6- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………….61فصل سوم: مبانی طراحی بیونیک و پایداری3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….643-2- بیونیک و معماری بیونیک…………………………………………………………………………………………………….653-2-1- شرایط، تعاریف، پیشزمینهها………………………………………………………………………………………….653-2-2- استخراج و ترجمه…………………………………………………………………………………………………………….683-2-3- انتقال………………………………………………………………………………………………………………………………..703-2-3-1- رویکرد بالا به پایین-اصول بیولوژیکی موثر بر طراحی……………………………………………….713-2-3-2- رویکرد پایین به بالا-اهداف طراحی بدنبال انطباق Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله c (4380)

یکی از معمولترین فن آوری های بهبود انتقال حرارت مورد استفاده در مبدلهای حرارتی که به عنوان مهمترین دستگاه های مصرف کنند انرژی در صنایع فرایندی می باشند وسایل افزاینده انتقال حرارت داخل لوله می Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله c (4381)

1-5- فرضیه تحقیق و مدل تحقیق:61-6- روش تحقیق:71-7- مراحل تحقیق:7فصل دوم: بیماری روانی82-1- بهنجاری102-1-1- دیدگاه‏های کارکردی در مورد بهنجاری122-1-2- نظریات روانکاوی در مورد بهنجاری122-1-3- میزان بروز بیماری‌های روانی:142-2-4- مسائل بین فرهنگی152-2- طبقه‏بندی در روان‏پزشکی162-2-1- اسکیزوفرنی172-2-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله c (4382)

2-4-2- سایش ناشی از قطره های مایع272-4-3- خوردگی سایشی292-4-4- پدیدهی کاویتاسیون312-5- رابطهی تئوری برای محاسبهی نرخ سایش……………………………………………………………………..322-5-1- گزارش نرخ سایش ………………………………………………………………………………………………………………………..322-6- ارزیابی و محاسبهی نرخ سایش332-6-1- اندازه گیری کاهش وزن ناشی از خوردگی و ساییدگی342-6-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله c (4383)

2-6- چشمه های پیرامون دشت داراب 562-7- ساختار دشت داراب 572-8- پایانه دارابدشت و خروجی آن582-9- چینه شناسی منطقه مورد مطالعه 582-9-1- سری هرمز582-9-2- سازند سروک (SV)652-9-3- واحد رادیولاریتی (Rd)652-9-4- سازند تربور (Kt)662-9-5- سازند ساچون Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (4384)

1-13- ریخت شناسی381-14- مطالعات پیشین391-15- روش پژوهش401-16- اهداف پژوهش401-17- روش مطالعاتی41فصل دوم: زمین‌شناسی منطقه مطالعاتی2-1- مقدمه442-2- زون‌های ساختاری ایران442-3- زون سنندج – سیرجان452-4- چینه‌شناسی492-4-1- سیلورین492-4-2- پالئوزوئیک بالایی502-4-3- تریاس502-4-4- ژوراسیک522-4-5- کرتاسه522-4-6- سنوزوئیک53 2-4-6-1- پالئوسن…………………………………………………………………………………………………….53 2-4-6-2- ائوسن………………………………………………………………………………………………………..54 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (4385)

1-8- تهدیدهای حاکم بر تنوع زیستی…………………………………………………………………………………6 1-8-1-تخریب اکوسیستم …………………………………………………………………………………………….6 1-8-2-ورود گونههای غیر بومی …………………………………………………………………………………..6 1-8-3-تغییر آب و هوا …………………………………………………………………………………………………6فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………..8فصل سوم: مواد و روش ها3-1-حوضههای آبریز ایران………………………………………………………………………………………………….123-2-حوضهیآبریز خلیج فارس…………………………………………………………………………………………..13 3-2-1-زیرحوضهی آبریز Read more…

By 92, ago